fbpx

Datasekretessrapport

Återkopplingar och kontakter: datasekretessrapport

Denna elektroniska återkopplingsblankett är avsedd för att motta återkoppling och kontaktförfrågningar från Suvi-båtarnas intressenter.  Uppgifterna på återkopplingsblanketten sparas för att det ska vara möjligt att ta kontakt med den som har gett återkoppling och svara på återkopplingen.

1. Registerhållare:

Suvi-veneet Oy, Ketunnimentie 7, 50130 Mikkeli

2. Kontakt i registerfrågor:

Suvi-veneet Oy
Postadress: Suvi-veneet Oy, Ketunnimentie 7, 50130 Mikkeli Telefon: +35815165005
E-postadress: suvi@suvi-veneet.fi

3. Registerbenämning:

Suvi-båtar/återkopplingar och kontakter.

4. Syftet med hantering av personuppgifter (registersyftet):

Syftet är att erbjuda möjlighet till återkoppling, att ställa frågor, bli kontaktad eller beställa service av Suvi-båtar eller dess samarbetspartner.

Kontaktuppgifter efterfrågas för att kunna ta hand om förfrågningarna eller återkopplingen, men återkoppling kan också lämnas anonymt.  De uppgifter som lämnats kan överföras till Suvi-båtarnas kundregister efter en prövning av registerhållaren.

De uppgifter som lämnats  raderas fullständigt när de inte längre behövs för att handlägga  återkopplingen.

5. Datainnehållet i registret:

Följande uppgifter sparas i registret: personens/företagets namn, gatu- och postadress, telefonnummer och e-postadress, lämnad återkoppling, anledning till begärd kontakt, uppgifter om maskinen som ska servas såsom märke, kategori, modell, gångtimmar, önskat serviceställe, uppgifter om servicebehov, medgivande för direktmarknadsföring samt övriga uppgifter som personen lämnat.

6. Datakällor:

Personuppgifterna kommer från den som lämnar återkoppling eller ber om att bli kontaktad.

7. Överlämnande och överföring av data utanför EU och EES:

Data överlämnas bara till de av Suvi-båtarnas samarbetspartner som berörs av återkopplingen eller kontaktbegäran.

Det är möjligt att överföra persondata utanför EU- och EES-länder enligt  personuppgiftslagen och bestämmelser om kreditupplysningar.

8. Principer för registersekretess:

Manuella uppgifter:  Elektronisk återkoppling skrivs enbart ut vid behov.  Pappersutskrifter förstörs omedelbart efter handläggning.

Elektroniskt sparade uppgifter:  Suvi-båtar får återkoppling och kontaktförfrågningar genom e-post.  Rätten att läsa, skicka och radera e-postmeddelanden har begränsats till personer som har till uppgift att handlägga dem.

9. Kontrollrätt:

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som registrerats om henne/honom, kräva korrigering av felaktiga uppgifter samt att även i övrigt åberopa sina rättigheter enligt personuppgiftslagen.  En skriftlig begäran avseende kontroll och korrigering av uppgifter ska adresseras till den registeransvariga (se punkt 2) eller genom att i förväg komma överens med den registeransvariga om kontroll av uppgifter på plats hos registerhållaren.